Còn gần 150 nghìn tỷ đồng nợ thuế chưa thu

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 663.843 tỷ đồng, bằng 48,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 96,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, có 12/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 48%); Có 08/20 khoản thu đạt dưới mức 48%; có 12/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ; có 8/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ năm 2022 (Thuế bảo vệ môi trường ước bằng 53%%; Lệ phí trước bạ ước bằng 72,5%; Thu tiền sử dụng đất ước bằng 44,6%; Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước bằng 48,9%).

Về công tác thanh tra, kiểm tra, tính đến tháng 5 năm 2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 14.727 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 18,38% kế hoạch năm 2023 và bằng 121,1% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 160.460 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 76,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 20.382 tỷ đồng, bằng 217,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ quan Thuế thực hiện được 1.794 cuộc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 10.604 tỷ đồng. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 70,4 tỷ đồng (trong đó: số thuế truy hoàn là 54,9 tỷ đồng, phạt là 15,5 tỷ đồng, đã nộp ngân sách nhà nước là 44,7 tỷ đồng).

Tổng số tiền nợ thuế do ngành thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 5/2023 là 149.963 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng 4/2023. Lũy kế tính đến cuối tháng 5/2023 ước thu được 18.408 tỷ đồng.

Ngành thuế thực hiện xử lý khoanh nợ, xóa nợ không còn khả năng thu theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội lũy kế đến cuối tháng 5/2023 ước đạt 36.968 tỷ đồng. Trong đó: Xử lý khoanh nợ tiền thuế là 28.983 tỷ đồng; Xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 7.985 tỷ đồng.

Cũng theo Tổng cục Thuế, cơ quan thuế đã ban hành 6.458 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 42.670 tỷ đồng, bằng 23% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua (186.000 tỷ đồng), bằng 82% so với cùng kỳ năm 2022.

Mộc Miên