Theo đó, Bộ Tài chính sẽ tập trung rà soát, đề xuất chỉnh sửa hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan tới nhiệm vụ hoàn thiện chính sách, pháp luật để tháo gỡ vướng mắc về pháp lý cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, gia tăng khảo sát, đối thoại kịp thời với doanh nghiệp để xác định đúng những vướng mắc và khó khăn về pháp lý. Qua đó, đề xuất hoàn thiện pháp luật cũng như cải thiện tính hiệu quả của việc tổ chức thi hành pháp luật.

Bộ Tài chính lên kế hoạch hỗ trợ pháp lý hiệu quả cho doanh nghiệp
Bộ Tài chính đã công bố Kế hoạch để triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2023-2030”.

Theo chỉ thị của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Vụ Chính sách Thuế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan sẽ dựa trên chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao tiến hành chủ động rà soát và đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan tới tháo gỡ vướng mắc về pháp lý cho doanh nghiệp.

Nghiên cứu, khảo sát và trao đổi qua hình thức trực tuyến hay tổ chức đoàn công tác đi khảo sát, học tập kinh nghiệm trực tiếp tại nước ngoài đối với những hoạt động nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài về hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp, để từ đó cải thiện hiệu quả và chất lượng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Việt Nam.

Vụ Pháp chế, Viện Chiến lược và chính sách tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước căn cứ chức năng nhiệm vụ được Bộ Tài chính giao tiến hành thực hiện kế hoạch hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hàng năm, đồng thời để xuất hoạt động sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Giai đoạn từ năm 2023-2025 là thời gian thực hiện.

Ngoài ra, kế hoạch này còn có nhiệm vụ về việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của các cơ quan, tổ chức và người làm công tác pháp chế, người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cũng như đội ngũ tư vấn viên, tuyên truyền viên pháp luật, nhiệm vụ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hiệu quả.

Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Vụ Pháp chế cần có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai tiến hành Đề án Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030 hàng năm.

Theo đó, các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào nhiệm vụ và nội dung trong bản kế hoạch đó để triển khai và làm nhiệm vụ được giao, thực hiện lồng ghép và gắn liền với các hoạt động triển khai thực hiện Kế hoạch với các chương trình, đề án khác có phạm vi, đối tượng giống nhau, đang được thực hiện đảm bảo tiết kiệm, thống nhất và hiệu quả.