Theo Bộ Tài chính, Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 13/2008/QH12 được thông qua ngày 3/6/2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2009, qua 15 năm thực hiện, đã đạt được các kết quả quan trọng.

Qua tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng hiện hành cho thấy, các quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng đã đạt được những kết quả nhất định như: Tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tế, góp phần hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành trong đó có ngành nông nghiệp, khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ trong việc chế biến sâu tài nguyên thiên nhiên.

Sửa Luật Thuế giá trị gia tăng: Tháo gỡ hạn chế, tồn tại hiện hành

Chính sách thuế giá trị gia tăng thời gian qua còn góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển công nghệ, đầu tư đổi mới tài sản cố định, khuyến khích xuất khẩu, góp phần thúc đẩy vốn đầu tư xã hội tăng trưởng, cải cách thủ tục hành chính và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số quy định về thuế giá trị gia tăng đã bộc lộ bất cập cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp như: vướng mắc phát sinh liên quan đến quy định không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất,vkinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng của tổ chức, cá nhân cho doanh nghiệp, hợp tác xã; Vướng mắc phát sinh về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, mua bán điện của các nhà máy thủy điện, nhiệt điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực do pháp luật đất đai, pháp luật chuyên ngành đã có sự thay đổi.

Bên cạnh đó, còn có vướng mắc phát sinh trong việc áp dụng thuế suất giá trị gia tăng tại khâu nhập khẩu do chưa có quy định cụ thể về thuốc phòng trừ sâu bệnh, chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng. Vướng mắc phát sinh về hoàn thuế giá trị gia tăng do các quy định hiện hành chưa rõ dẫn đến cách hiểu khác nhau trong thực hiện như quy định về hoàn thuế đối với dự án đầu tư, dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Để khắc phục những bất cập nêu trên, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các Nghị định về thuế giá trị gia tăng là cần thiết. Theo đó, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung.

Đảm bảo chính sách công khai, minh bạch

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng đã sửa đổi quy định về không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng. Trong đó, bỏ quy định chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.

Dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quy định về xác định giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản; về xác định giá tính thuế giá trị gia tăng đối với các nhà máy thủy điện, nhiệt điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty phát điện.

Về thuế suất giá trị gia tăng, Dự thảo Nghị định bổ sung quy định hàng hóa bán tại khu vực cách ly cho cá nhân đã làm thủ tục xuất cảnh, hàng hoá từ nội địa bán vào cửa hàng miễn thuế thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 0%; Bổ sung quy định xác định mặt hàng thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng thuộc đối tượng áp dụng thuế suất giá trị gia tăng 5%.

Ngoài ra, Dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các dự án đầu tư. Đồng thời, sửa đổi câu chữ nhằm đảm bảo minh bạch, đồng bộ với quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Chứng khoán.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng sẽ thay thế Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013, Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tănđược xây dựng nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong chính sách thuế giá trị gia tăng và giữa chính sách thuế giá trị gia tăng với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; đảm bảo chính sách thuế giá trị gia tăng phù hợp với thực tế.

Đặc biệt, những nội dụng sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo sẽ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh cũng như đảm bảo chính sách công khai, minh bạch, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Công thương