Để chuẩn bị sẵn sàng phương án can thiệp, bình ổn thị trường vàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định 02/QĐ-NHNN sửa đổi, bổ sung Quyết định 1623/QĐ-NHNN ngày 23/8/2012 về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, Quyết định 02 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thành phần tham gia Tổ giám sát gia công vàng miếng và bổ sung trách nhiệm của một số đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong công tác tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ ký Quyết định thành lập Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước để giám sát việc gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu.

Trách nhiệm của Chi cục Quản trị tại TP.Hồ Chí Minh và Chi cục Phát hành Kho quỹ, gửi danh sách cán bộ tham gia Tổ giám sát gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước cho Vụ Kiểm toán nội bộ. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, quy chế giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước và Quy chế quản lý khuôn sản xuất vàng miếng, máy dập vàng miếng và giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu không phải của Ngân hàng Nhà nước.

Giá vàng hôm nay ngày 22/10/2023, giá vàng SJC, giá vàng 9999, giá vàng 24k, giá vàng 18k 18/10/2023
Ngân hàng Nhà nước sẽ thành lập Tổ giám sát việc gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu

Vụ Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm làm đầu mối xây dựng và trình Thống đốc phê duyệt Quy chế giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước. Ban hành Quyết định thành lập Tổ giám sát gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời, xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra công tác giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC của Tổ giám sát hoạt động gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước.

Trước đó, ngày 28/12/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn số 10064/NHNN-TTGSNH yêu cầu các tổ chức, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh doanh kim khí quý, đá quý bao gồm các công ty kinh doanh vàng, các công ty trung gian thanh toán thực hiện một số nội dung.

Trong đó, yêu cầu các đơn vị trên báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Phòng, chống rửa tiền) giao dịch giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền, Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử theo Điều 34 Luật Phòng chống rửa tiền và Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Theo đó, các giao dịch mua, bán vàng có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Phòng, chống rửa tiền).

Ngoài việc ban hành đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng phương án can thiệp bình ổn thị trường vàng thông qua việc tăng cung vàng miếng SJC trong thời gian tới.

Theo Công thương